CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a honlap oldalain tájékoztathatjuk Önöket óvodánk történetéről, hagyományairól, ünnepeiről, az óvodai élet eseményeiről, rendezvényeiről.

Röviden az óvoda történetéről:

Kistarcsán óvoda a múlt század 20-as éveitől - kezdetben egy csoportos óvodaként, később egyre bővülő férőhelyekkel - folyamatosan működik.

Városunk lakosságának létszáma az 1960-as évektől kezdődően nagymértékben növekedett. Sokan települtek Budapest környékére munkalehetőség és jobb megélhetés reményében.

A lakosság számának növekedésével nőtt az óvodai ellátás iránti igény is. 1978-80-ra felépült a Pest Megyei Kórház és mellette az új lakótelep, új bölcsödével és óvodával.

Az 1990-es években az önkormányzat gazdálkodásában racionalizálást hajtott végre amelynek következtében lépcsőzetesen megszűntek a bölcsődei férőhelyek.

A bölcsődék épületében óvodai csoportok nyíltak.

Az óvodai hálózat összevonással 1995-töl egy székhelyű, egy tagóvodával működő intézménnyé szerveződött. Ebben a formában működik ma is.

Jelenleg 607 gyermek ellátására van lehetőség vegyes életkorú csoportszervezésben.

Az óvodába kerülő gyermekek eltérő fejlettségüknek megfelelően differenciált képességfejlesztésben részesülnek. A nevelőtestület igényes szakmai képzettségű. Az óvodai nevelő munkánkban a legnagyobb hangsúlyt a szabad játék és az anyanyelvi fejlesztésre helyezzük.

A gyermekcsoportokban megtalálhatók a speciális fejlesztő játékok, a tornaszobákban mozgásfejlesztő eszközök, a szenzoros integráció eszközei.

ÓVODAKÉPÜNK

Óvodánkban minden gyermeket megillet személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, bizalom, az együttérzés szükségleteinek kielégítése, a fejlődését elősegítő egyéni bánásmód. Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkörben sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő gyermeki tevékenységek közül kiemelt szerepet szánunk a szabad játéknak és az anyanyelvi fejlesztésnek. Nevelőmunkánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez a gyermeki személyiségvonások fejlődését. Helyi Nevelési Programunk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

GYERMEKKÉPÜNK

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek megfelelően. Helyi Nevelési Programunk a családokkal együtt működve nevelési tevékenységüket kiegészítve törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására.
Óvodásaink:
- aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek,
- választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan kifejezik,
- testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek,
- rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi, lelki képességekkel és készségekkel,
- elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Óvodánkban elsődlegesnek tekintjük, hogy a 3 -7 éves korú gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó szükségleteket, a mozgást és a játékot mindennapjainkban szabadon megélhessék. A családi nevelés értékeire építve és azt kiegészítve, olyan szeretetteljes légkört alakítunk ki, amely a gyermekek érdekeit, igényeit tartja szem előtt, jó közérzetet biztosít.
Segítjük és támogatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni, képességeikhez mért fejlesztését.
Óvodánkban gyermekszerető, befogadó, türelmes, empátiás képességgel rendelkező, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartó felnőttek nevelik a gyermekeket.
Olyan intézmény vagyunk, amely innovatív, ön -, és környezetfejlesztő, képes megfelelni az új kihívásoknak, elkötelezett a minőségfejlesztésben.

PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekek személyiségét megismerjük, elfogadjuk, érzelmi biztonságot teremtünk számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek.

Szolgáltatások

Az óvoda Nevelési Programjának megvalósítását segítő szolgáltatások:

Alapszolgáltatások:

  • Szakszolgáltatások: Nevelési Tanácsadó
  • Logopédia

Egészségügyi alapszolgáltatás:

  • Gyermekorvos
  • Gyermek fogorvos
  • Védőnők

Részben térítéses szolgáltatások:

  • Étkeztetés