CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

HEFOP

Óvodánk 2006-ban pályázott négy konzorciumi taggal, a kistarcsai Kölcsey Ferenc Általános Iskolával, a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziummal, a gödöllői Damjanich János Általános Iskolával és a dányi Széchényi István Általános Iskolával egy HEFOP-os projektre.
2007 tavaszán derült ki hogy nyertes a pályázatunk melynek címe:
,,Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése’’
 
A projekt címe „ Az ormokra nem hívják fel az embert, oda fel kell mászni.”
A projekt időtartama: 2007. június 1-töl 2008. március 31.
 
Pályázatunk alapvető célja az, hogy a gyerekek ne csak a következő iskolafokozatba történő átlépésre készítse fel, hanem elsősorban az élethosszig tartó tanulásra. Ez számunkra azt jelenti, hogy alkalmassá tesszük őket arra, hogy megfelelő módon reagáljanak az állandó változások előidézte kihívásokra. Csak a magas képzettség és szaktudás nyújthat arra biztosítékot, hogy minél többen megfelelhessenek annak az igénynek, hogy tartósan jelen lehessenek a munkaerőpiacon. Nem mellékes szempont, hogy a személyiség gazdagítása nem nélkülözhető ahhoz, hogy a gyerekek felnőtté válva zavartalanul illeszkedhessenek be a társadalomba. Jelen pályázatunkban arra törekszünk, hogy ennek a feladatnak az elvégzéséhez megkezdjük, illetve egyes területeken folytassuk a lehető legoptimálisabb feltételek kialakítását.
 
 Célunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, esélyeik javítása. Ezt a célt próbáljuk nem korosztályokra bontva elérni, hanem az óvoda-iskola iskola-középiskola hármas egységében kezelni.
  
A résztvevő intézmények alábbi alapértékek közvetítésében meghatározó szerepet játszottak és játszanak:
 • humanisztikus jelleg, amelyben a gyerek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, amelyben őszinték az emberi kapcsolatok, a pedagógiai folyamat szereplői,a tanár és a diák kölcsönösen elismerik egymás önállóságát és méltóságát.
 • szabadság, ami egyben autonómiát a különbözőség hangsúlyozását, de felelősségét is jelenti
 • tolerancia, egymás elfogadása, a közösségi lét és szolidaritás
 • önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti
 • munka szeretete, igényesség, szakszerűség
 • nyitottság, a kíváncsiság és öröm joga.
 
Tanulmányok azt mutatják, hogy a roma gyerekek általában komoly hátránnyal kezdik a tanulói pályafutásukat, és ez a hátrányuk tovább növekszik azon idő alatt, amit a formális iskoláztatásban töltenek.(Radó,2002)
A roma fiatalok általános iskolai sikertelenségének egyik, noha nem kizárólagos oka kimaradásuk az óvodai nevelésből, illetve a késői és rövid ideig tartó óvodáztatás.
Ezért elsőként az óvodai nevelés területén szeretnénk előre lépni. A Kistarcsán élő halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei közül többet kb. hat évvel ezelőtt írattak be szüleik a városi óvodába a védőnők lelkiismeretes munkája kapcsán. Az elmúlt évek munkájának eredményeként ma már egyre több családból járnak a gyerekek óvodába öt éves kórtól. Az intézményben vegyes életkorú csoportok vannak, így a testvérek egy csoportba kerülhetnek. Ez megkönnyíti számukra a beilleszkedést, a gyerekek együtt könnyebben megtanulják a közösségi szokásokat és szabályokat.
Célunk hogy a gyerekek minél korábbi életkorban kerüljenek be az óvodába, így megfelelő idő áll rendelkezésünkre, hogy az iskolához szükséges alapkészségeket kialakítsuk, ezzel megalapozva a sikeres iskolakezdést. Az óvoda folytatásaként második lépés az általános iskola sikeres elvégzése. Az idő előtti iskola elhagyás - mint a legsúlyosabb iskolai kudarc - azért orvosolandó probléma, mert a tanulás világát elhagyó tanulók képtelenek lesznek megfelelni a munkaerő piaci elvárásoknak, a családok és a társadalom elvárásainak, s végül a különféle szakadékok túloldalára kerülve a társadalom perifériájára szorulnak.
Az általános iskolákban szeretnénk a halmozottan hátrányos helyzetű és eltérő szocii-kulturális háttérrel rendelkező tanulók együtt neveléséhez, képesség kibontakoztató felkészítéséhez új tartalmi és módszertani elemeket beépíteni a hagyományos pedagógiai rendszerbe.
Harmadik lépésként a hátrányos helyzetű gyerekek érettségihez jutását tűztük ki magunk elé elérendő célként.
Ennek érdekében a középiskolába jelentkező hátrányos helyzetű tanulóknak előnyt biztosítunk a felvételi eljárásnál, hogy bekerülhessenek a középfokú képzések rendszerébe. Az iskolába felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetből induló tanulókkal differenciáltan foglalkozunk, ezzel csökkentjük a lemorzsolódást.
 
A pályázattal kapcsolatos konkrét tevékenységek az óvodában:
 
 • Óvoda-iskola közötti átmenet megsegítése    
A tanító kollegákkal létrehoztunk egy mikro csoportot, melynek keretén belül közelebbről megismerjük egymás munkáját. Célunk a hatékony együttnevelés és az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése. Lehetőségünk volt pedagógiai módszerek elsajátítására továbbképzéseken.
                                                                                                                        
 • Tárgyi környezet feltételeinek megteremtése
Fejlesztő eszközök beszerzése.
Befogadó, vonzó, esztétikus óvodai környezet kialakításához vettünk a csoportszobáinkba:
 • gyapjú szőnyegeket
 • tálaló szekrényeket
 • könyves polcokat
 • asztalokat, székeket
 • fejlesztő játékokat csoportjainkban
 • tornaszobába is fejlesztő eszközöket  egyensúlyózótölcsért, mozgásfejlesztő szivacsjátékokat
Nagyon fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést, hiszen a harmonikus összerendezett mozgás az értelmi fejlődés megalapozása.
 
 • Az iskolába lépő gyerekek nyomon követése.
 • Multikulturális tartalmak bevezetése.
 
Cigány, szlovák, román meséket és dalokat építettünk be az éves munkatervünkbe.
Kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal havonta megrendezett konferenciákon, szakmai napokon történik.
 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

HEFOP találkozó 2007. 12. 13

Project megbeszélés